Βιβλιοθήκη

1. Απαιτείται άδεια λειτουργίας μουσικής όταν γίνεται χρήση ραδιοφώνου ή
τηλεόρασης;

Η άδεια λειτουργίας μουσικής απαιτείται μόνο για τη χρήση κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. Απλώς, απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για τη διαφύλαξη της κοινής ησυχίας. Επομένως για τη χρήση αυτών δεν απαιτείται άδεια .

2. Η γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας απαιτείται κάθε φορά
που ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας μουσικής;

Η πράξη ανανέωσης αποτελεί επί της ουσίας νέα άδεια, η οποία εκδίδεται με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

3. Πότε λειτουργεί νόμιμα η μουσική σ’ ένα κατάστημα αν έχει λήξει η ισχύς της;
Τεκμαίρεται ότι η λειτουργία μουσικής είναι νόμιμη σ’ ένα κατάστημα μετά τη λήξη ισχύος της άδειας και μέχρι να εκδοθεί νέα άδεια, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για ανανέωσή της τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της.

4. Απαιτείται η προσκόμιση άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης αφού για τα κέντρα διασκέδασης δεν απαιτείται άδεια μουσικής;
Η προσκόμιση έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης, απαιτείται ως δικαιολογητικό και στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας για οποιοδήποτε χώρο. Επομένως η άδεια αυτή, αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, ανεξάρτητα αν γι’ αυτά δεν απαιτείται άδεια μουσικής

5. Ποια είναι τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ηχορρύπανσης;
Ειδικά για τον έλεγχο της ηχορρύπανσης που δημιουργείται από τους θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκεδάσεως και των λοιπών καταστημάτων, οι ρυθμίσεις της οποίας προβλέπουν ότι οι μετρήσεις υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου της ηχητικής στάθμης λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων με μουσική, γίνονται αποκλειστικά με ηχόμετρα ορισμένου τύπου. Στην Υγειονομική αυτή διάταξη δεν ορίζεται ρητά ποιοι υπάλληλοι είναι αρμόδιοι για τη μέτρηση της ηχορρύπανσης από μουσική, αλλά στην ακροτελεύτια διάταξή της ορίζεται ότι η εκτέλεσή της ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά και αστυνομικά όργανα.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την κοινή ησυχία και των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπορεί να ασκεί η Δημοτική Αστυνομία του οικείου δήμου μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Μέχρι την έκδοση τέτοιας απόφασης, οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία.
Επομένως, κυρίως, αρμόδια όργανα για την χρήση των ηχομέτρων μέτρησης της ηχοστάθμης στα Κέντρα Διασκέδασης και στα λοιπά καταστήματα, που χρησιμοποιούν μουσική, είναι οι υπάλληλοι των υγειονομικών υπηρεσιών που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Σε εξαιρετικές όμως και κατεπείγουσες περιπτώσεις, εφόσον αδυνατούν να συμπράξουν υγειονομικοί υπάλληλοι, υπάρχει δυνατότητα τα αρμόδια αστυνομικά όργανα της Ελληνικής ή της Δημοτικής Αστυνομίας, να κάνουν χρήση ηχομέτρων για μέτρηση της ηχορρύπανσης, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τους.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Λέξη-κλειδί στα διαθέσιμα κείμενα:
Να περιέχει επίσης τη λέξη: